Shana Gadarian, Syracuse University: Pandemic Politics